UM

Na podlagi pooblastila Geodetske uprave RS izvajamo kompletne geodetske storitve s področja zemljiškega katastra, katastra stavb in inženirske geodezije. Izdelujemo tudi vse vrste geodetskih načrtov za potrebe prostorsko izvedbenih načrtov ter projektiranja in kataster komunalnih vodov. Naročnikom nudimo celovito storitev od izdelave elaborata geodetske storitve do vpisa v zemljiško knjigo. Osnova za spremembo vpisa v zemljiškem katastru je elaborat geodetske storitve.

Pravne podlage geodetskim storitvam so: Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot – ZENDMPE (Uradni list RS, št. 52/2000, 87/2002 - SPZ in 47/2006 – ZEN), Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter o evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 1/2004 in 47/2006 - ZEN), Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popr. in 58/2003 - ZZK-1) in Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/2004, 92/2005 - ZJC-B, 111/2005 – Odločba US in 93/2005 – ZVMS).

Ceno storitve lahko oblikujemo šele na podlagi podrobne predstavitve vaših potreb in želja na konkretni parceli - na tej podlagi vam pripravimo predračun s fiksno ceno za dogovorjen obseg del. V vsakem primeru želimo ceno z vami uskladiti pred pričetkom del.


IM

je postopek, s katerim se lahko spremeni potek urejenega dela meje. Površina manjše parcele se lahko spremeni za največ 5%, vendar ne več kot 500 m2. Mejo se lahko izravna pri ureditvi meje. Izravnani del meje se evidentira na zahtevo lastnika.


Parcelacija

se izvede v primeru, ko želijo lastniki obstoječo parcelo razdeliti na več novih parcel ali kadar se več obstoječih parcel združi v novo parcelo. Pred razdelitvijo parcele morajo biti parcelne meje urejene, oziroma morajo biti urejeni vsaj deli meje, ki se jih nova meja dotika. Postopek evidentiranja parcelacije se začne na zahtevo lastnika ali druge upravičene osebe, na zahtevo vseh solastnikov ali skupnih lastnikov, na zahtevo državnega organa ali organa lokalne skupnosti, na zahtevo razlastitvenega upravičenca. Pri parcelaciji zemljišča pod stavbo je vlagatelj lastnik zemljišča, lastnik stavbe, lastnik dela stavbe, imetnik stavbne pravice, uporabnik stavbe, upravnik stavbe ali upravljavec javnega dobra.


Označitev

je postopek, kjer se z mejniki označi urejena meja. V soglasju z lastniki sosednjih parcel se lahko mejo označi tudi v sklopu mejne obravnave.


Zakoličba

na terenu ustrezno označi lokacijo nove stavbe ali drugega objekta, v skladu s projektno dokumentacijo. Zakoličenje je po veljavni zakonodaji geodetska storitev. Geodet zakoliči objekt in izdela zakoličbeni načrt, če stanje na terenu omogoča zakoličenje v skladu z gradbenim dovoljenjem. Izvajalec mora vsaj osem dni prej o zakoličenju obvestiti krajevno pristojno občinsko upravo.


Geodetski načrt

je prikaz dejanskega stanja (fizičnih struktur in pojavov) na zemeljskem površju, nad in pod njim v merilu, načeloma, za dokumentacijo PGD v merilu 1:500. Sestavljen je iz grafičnega prikaza in certifikata geodetskega načrta.


GJI

se izvede z vrisom objektov in omrežij komunalne infrastrukture ter izdela elaborat za vpis v kataster GJI.


Določitev

vriše obstoječ ali novo zgrajen objekt v zemljiški kataster. Storitev vsebuje postopek določitve zemljišča pod stavbo za evidentiranje stavbe v zemljiškem katastru in postopek vpisa stavbe v kataster stavb. Ta postopek je nujen za pridobitev hišne številke novo zgrajenih objektov. Postopka se v določenih primerih lahko izvajata tudi ločeno. Zemljišče pod stavbo se evidentira na zahtevo lastnika zemljišča, imetnika stavbne pravice ali investitorja gradnje.  Vlagatelj zahtevka za evidentiranje zemljišča pod večstanovanjsko stavbo je lahko tudi lastnik dela stavbe, uporabnik dela stavbe ali upravnik.


Vpis

obsega evidentiranje obstoječega ali na novo zgrajenega objekta v evidence katastra stavb. Vsebuje postopek vpisa stavbe v kataster stavb oz. evidentiranje podatkov o stavbi ali o delih stavbe in služi kot osnova za vpis lastništva v zemljiško knjigo ter nepremičninski promet. Zahtevo za vpis lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, imetnik stavbne pravice, lastnik ali (so) uporabniki oziroma upravnik stavbe.


Sprememba

vključuje poročilo sodnega izvedenca za kmetijstvo. To med drugim vsebuje vrednotenje in katastrsko klasifikacijo zemljišč ter preostale dokumente - pooblastila, zapisnik, račun površin zaradi spremembe podatkov vrste rabe, skico, prikaz spremembe in digitalne podatke, v katerih je sprememba digitalno zavedena. Na geodetski upravi izvedeno spremembo vključijo v njihove digitalne podatke. Sprememba se evidentira na zahtevo lastnika.


Komasacija

je zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice in delitev na nove parcele. Izvede se na podlagi pogodbe med lastniki ali kot upravna komasacija po zakonu. obodne meje komasacijskega območja morajo biti urejene. Parcele, ki nastanejo s pogodbeno komasacijo, se evidentirajo na zahtevo enega od podpisnikov pogodbe o komasaciji. Po evidentiranju pogodbene komasacije se na pristojno zemljiško knjigo vloži zemljiškoknjižne predloge.